Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Wójt Krasocina podaje do publicznej wiadomości, informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin", zwanego dalej "PGN".

Stosownie do zapisów art. 48 ust. 1 w związku art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "PGN".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dn. 16.06.2016r., znak: WPN-11.410.69.2016.ELO oraz piśmie z dn. 25.08.2016r.,

znak: WPN-11.410.118.2016.ELO wyraził stanowisko, iż pozytywnie uzgadnia odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,PGN",

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach w piśmie z dn. 15.06.2016r. znak: NZ.9022.5.80.2016 oraz piśmie z dn. 31.08.2016r.,

znak: NZ.9022.5.127.2016 wyraził stanowisko, iż pozytywnie akceptuje odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "PGN".

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Planu, rodzaj i skałę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w organów, Wójt Gminy Krasocin postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-31
Data ostatniej zmiany:
2016-08-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 07:58:43, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)