Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307), zwracam się z prośbą o poddanie konsultacjom projektu zmian Załącznika numer 2 „Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na sieci kolejowej województwa w latach 2014-2020” do „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Nadmieniam, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii właściwych podmiotów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu. Uzasadnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o którym mowa w art. 48 ust. 3 ww. ustawy w przedmiotowej sprawie, stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 4198/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r. (do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.sejmik.kielce.pl w zakładce Programy/ Departament Infrastruktury). Uwagi do projektu zmiany Załącznika numer 2 „Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na sieci kolejowej województwa w latach 2014-2020” do „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020” można zgłaszać w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres sekretariat.WZT@sejmik.kielce.pl w terminie wskazanym w zaproszeniu do udziału w konsultacjach, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2018-09-11
Data publikacji:
2018-09-11
Data ostatniej zmiany:
2018-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 07:58:43, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)