Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Zbieranie statystyk

UWAGA ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW – URZĄD GMINY POK. Nr 7 - KASA

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Krasocin, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w pierwszym terminie należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 03 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r.
Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od  1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. w pok. Nr 7 – KASA w Urzędzie Gminy Krasocin w godzinach pracy urzędu.

Do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego. Wzór wniosku dostępny poniżej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

UWAGA Rolnicy – wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. –

Wniosek do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych (zał. nr 1 do wniosku do pobrania poniżej),
- klauzula informacyjna (RODO),
(informacja do pobrania poniżej),
- w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie umów dzierżawy bądź oświadczenia (zał. nr 2 do wniosku do pobrania poniżej),
- w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 3 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Krasocin w pokoju nr 7 - Kasa lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2020 r.,  po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pok. Nr 7 - Kasa lub pod nr telefonu 41 39-170-33 wew. 5

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2020-01-23
Data publikacji:
2020-01-23
Data ostatniej zmiany:
2020-01-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-07 14:02:01, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)