Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Uzgodnienie lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie drogowym

Zbieranie statystyk

Wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

  1. Podstawa prawna.

        o    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267),

        o    ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r.,poz. 260 ze zm.),

  1. Wymagane dokumenty.

o  Wypełniony wniosek

o  Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 sporządzony w 2 egzemplarzach, z naniesionym przebiegiem sieci lub projektowanego obiektu w pasie drogowym.

o  Warunki techniczne administratora sieci.

DODATKOWO: 

o  Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
 

  1. Opłaty.

Bez opłaty skarbowej.

 

  1. Termin załatwienia sprawy.

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  1. Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

Referat Inwestycji, pok. Nr 17

Tel. 41 3917026 w. 122

e-mail: budownictwo@krasocin.com.pl

  1. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

  1. Pliki do pobrania.

Wniosek.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2014-03-04
Data publikacji:
2014-03-04
Data ostatniej zmiany:
2014-03-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)