Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót

Zbieranie statystyk

Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego

  1. Podstawa prawna.

      o      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267),

      o      ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r.,poz. 260 ze zm.),

      o      uchwała Nr XIX/83/04 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2004 r. Nr 115, poz.1610).

 

  1. Wymagane dokumenty.

o    Wypełniony wniosek

o    Plan sytuacyjny, z zaznaczeniem planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

o    Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego (dla dróg o nawierzchni twardej).

o    Kopia pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub kopia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

DODATKOWO: 

o    Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

o    Uprawnienia budowlane kierownika robót + przynależność do Izby Inżynierów (kopia).

o    KRS lub decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej (kopia) – dotyczy podmiotów gospodarczych.

o    Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
 

  1. Dokumenty do wglądu.

o    Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym

o    Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót

o    Opinia ZUDP

o    Decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

 

  1. Opłaty.

a)  Opłata za zajęcie pasa drogowego w wyniku prowadzenia robót:

                                 ·            za zajęcie jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł/m2 za dzień

                                 ·            za zajęcie jezdni od 20% do 50% szerokości – 5,00 zł/m2 za dzień 

                                 ·            za zajęcie jezdni ponad 50% szerokości – 8,00 zł/m2 za dzień 

                                 ·            w/w opłaty stosuje się również za zajęcie chodników, placów, zatok autobusowych i postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych ,

                                 ·            za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł/m2 za dzień,

                                 ·            zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień,

b)    Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów (części urządzeń lub obiektów) nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobierana  w wysokości: 

                                 ·            10,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w terenie zabudowanym,

                                 ·            5,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w terenie niezabudowanym,

                                 ·            100,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim,

 

  1. Termin załatwienia sprawy.

do 30 dni

Czas wydania decyzji zostaje wydłużony w przypadku konieczności
            uzupełnienia wniosku lub szczególnie skomplikowanych spraw.

 

  1. Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

Referat Inwestycji, pok. Nr 17

Tel. 41 3917026 w. 122

e-mail: budownictwo@krasocin.com.pl

 

  1. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

 

  1. Pliki do pobrania.

Wniosek.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2014-03-04
Data publikacji:
2014-03-04
Data ostatniej zmiany:
2014-03-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)