Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zbieranie statystyk

I. LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:

-         określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

-         określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia      i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

-         określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

  1. dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,
  2. ewentualnie inne.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wynosi 107 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm). z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty ( w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej ), na rachunek bankowy - Urząd Gminy w Krasocinie  ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin,

BS o/Krasocin 46 8525 0002 0010 0012 0043 0004

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydawana jest w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin.

Inne informacje

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają roboty budowlane:

-          polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

-          nie wymagające pozwolenia na budowę.

II. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający określenie:

-          granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (w 2 egzemplarzach),

-          funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, nazwy inwestycji,

-          zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,

-          charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,

-          dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,

-          ewentualnie inne.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej), na rachunek bankowy - Urząd Gminy w Krasocinie  ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin,

BS o/Krasocin 46 8525 0002 0010 0012 0043 0004

Termin i sposób załatwienia

Decyzję  wydaje się  w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników; w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące, z tym że nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin.

Inne informacje

W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga: zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok. Zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

  • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
  • nie wymagające pozwolenia na budowę, ale tylko takie, które mają charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwają dłużej niż rok.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Wiesława Kowalczyk
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2007-02-06
Data publikacji:
2007-02-06
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)