Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Zbieranie statystyk

Do wniosku należy dołączyć
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków,
3. Kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, prawomocnej w dniu złożenia wniosku
4. Wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej (min. 3 egz.), a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna:

 Art.93 i art.94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz .U z 2014r. poz. 518 z późn. zmianami).

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budownictwa pokój nr 18 ( tel./41/3917026 wew.123).

 Opłaty skarbowe:

Wydanie opinii zwolnione z opłat skarbowych

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie  7 dni, od daty jego otrzymania. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który je wydał.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Wiesława Kowalczyk
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2007-03-22
Data publikacji:
2007-03-22
Data ostatniej zmiany:
2016-11-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:44:50, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)