Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE

Zbieranie statystyk

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ  I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18¹ ust. 1-3 i 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015, poz. 1286)  oraz art. 104 KPA (Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn.zm)

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych
Organ właściwy: Wójt Gminy Krasocin
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin
Referat Spraw Obywatelskich  pokój nr 12
tel. 041 39 17 026 wew. 104
NIP: 656 000 39 88

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Konto: Urząd Gminy w Krasocinie
BS WŁOSZCZOWA o/KRASOCIN  NR 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049


PROCEDURA
1. O zezwolenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia - wzór w załączeniu;
Załączniki:   
1) kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenie (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Krasocin),

2) Dowód uiszczenia opłaty za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy 
BS WŁOSZCZOWA o/KRASOCIN  NR 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049
przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
- 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 175,00 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
Termin odpowiedzi:
Do 30 dni
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Krasocinie , ul. Macierzy Szkolnej 1 , 29-105 Krasocin. Referat Spraw Obywatelskich
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

(odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy)

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Paweł Włodarski
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2008-06-12
Data publikacji:
2008-06-12
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-19 15:01:34, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)