Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY

Zbieranie statystyk

SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - SKLEPY

Podstawa prawna: art. 18  ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm) oraz art. 104 KPA (Dz.U. z 2016r. poz.23  z późn. zm.)

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych- SKLEPY

Organ właściwy: Wójt Gminy Krasocin

Miejsce załatwienia sprawy:  Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin

Referat Spraw Obywatelskich  pokój nr 12

tel. 041 39 17 026 wew. 104

NIP: 656 000 39 88

 Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Konto: Urząd Gminy w Krasocinie

BS WŁOSZCZOWA o/KRASOCIN 

NR 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - SKLEPY

Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami rady gminy.

Zgodnie z prawem alkohol można sprzedawać, gdy spełnione są następujące warunki:

  • posiadanie ważnego zezwolenia,
  • uiszczenie opłat,
  • kupowanie alkoholu u  producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego      sprzedaż hurtową,
  • okazanie przedsiębiorcy (np.  właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów      alkoholowych dowodu potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami      opłaty,
  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
  • prowadzenie działalności  gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  • zgłaszanie organowi  zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych      zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
  • spełnianie przez punkt   sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach rady gminy.
  • przestrzeganie innych zasad i  warunków określonych przepisami prawa


Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Warto wiedzieć, że wydawane są trzy różne oddzielne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • do 4,5 proc. zawartości  alkoholu oraz na piwo,
  • powyżej 4,5 proc. do 18 proc.   zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18 proc. zawartości  alkoholu.


Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle) z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu jest obowiązany posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 procent.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony:

  • nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży (detal).JAK WYGLĄDA PROCEDURA

Wymagane dokumenty

Zezwolenie jest wydawane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Formularze wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu gminy.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników — ich imiona,  nazwiska i adresy zamieszkania,
  • nr NIP ( dot. firm osób fizycznych zarejestrowanych w CEIDG) , nr KRS (dot. firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym)
  • przedmiot działalności  gospodarczej,
  • adres punktu sprzedaży,
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).


Sam wniosek to jednak za mało przy staraniach o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • akt własności, umowa najmu lub  inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu,  w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
  • decyzja państwowego powiatowego  inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży  zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.


Uzyskanie tego ostatniego dokumentu może przysporzyć wielu kłopotów. Wystarczy bowiem, że w budynku wielorodzinnym, w którym nie ma wspólnoty mieszkaniowej, na sprzedaż alkoholu nie zgodzi się jeden lokator, a wniosek o zezwolenie zostanie odrzucony. Jeżeli budynek jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, wówczas zgodę na sprzedaż alkoholu wydaje zarząd.

Opłaty

1) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek gminy opłatę roczną w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów  zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2 100 zł na sprzedaż napojów  zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.


2) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:

  • 1,4 proc. ogólnej wartości   sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5 proc. oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
  • 1,4 proc. ogólnej wartości   sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
  • 2,7 proc. ogólnej wartości      sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18 proc., jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.


Podstawą do obliczenia wysokości opłaty jest pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży składane do dnia 31 stycznia. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy  w trzech równych ratach,   w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wniosek przekazany zostaje do zaopiniowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Decyzja Wójta dot. zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydana zostanie po uzyskaniu opinii Komisji.
Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
  • na terenie zakładów pracy oraz  miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
  • w miejscach i w czasie masowych  zgromadzeń,
  • w ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej,
  • w obiektach zajmowanych przez  organy wojskowe i spraw wewnętrznych, w rejonie obiektów koszarowych  i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Termin odpowiedzi

Zwykle do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku braku zgody na sprzedaż alkoholu przedsiębiorca ma możliwość zaskarżenia decyzji wójta do samorządowego kolegium odwoławczego — w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli kolejna decyzja jest również negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się w terminie 30 dni, za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zezwolenia.

Ostateczną instancją odwoławczą jest Naczelny Sąd Administracyjny.


COFNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku:

  • nieprzestrzegania określonych w      ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedaży i      podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt      lub pod zastaw,
  • nieprzestrzegania określonych w  ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
  • powtarzającego się co najmniej  dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej      okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów      alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  • wprowadzenia do sprzedaży  napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  • przedstawienia fałszywych  danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim,
  • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za      działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia  działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.


Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.


WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

  • likwidacji punktu sprzedaży,
  • upływu terminu ważności  zezwolenia,
  • zmiany rodzaju działalności  punktu sprzedaży,
  • zmiany składu osobowego  wspólników spółki cywilnej,
  • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim lub niedokonania stosownej    opłaty w ustawowych terminach (przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o      wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).


Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy/miasta, wynosi:

  • 1,4 proc. wartości sprzedaży  zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
  • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2,7 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.


Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie gminy:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na  wyprzedaż napojów alkoholowych,
  • protokół inwentaryzacyjny  (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii)  posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
  • pełnomocnictwo — w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty  skarbowej (w wysokości 17 zł).


Ważne:
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.


PRZEPISY KARNE

Według artykułu 43 ww. ustawy sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

Grzywną może też zostać ukarany kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa.

W razie złamania przepisów można orzec:

  • przepadek napojów alkoholowych,     
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.O CZYM WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z artykułem 13 pkt. 2 ww. ustawy w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.

W myśl artykułu 14 ww. ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 proc. alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i w domach wypoczynkowych.

Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2008-06-12
Data publikacji:
2008-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)