Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

Zbieranie statystyk

Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1081).
Procedurę dochodzenia odszkodowań rozpoczyna się od ustalenia, czy straty dokonane w uprawach przez zwierzęta łowne miały miejsce na obszarze obwodu łowieckiego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy prawo łowieckie obwód łowiecki definiowany jest jako obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej. Na mocy art. 24 powyższej ustawy obwody dzielą się na:

  • obwody łowieckie leśne (grunty leśne stanowią co najmniej 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru)
  • obwody łowieckie polne (grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej powierzchni tego obszaru

Na mocy art. 26 w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

1.     parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania

2.     tereny w granicach administracyjnych miast: jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich:

3.     tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości

4.     budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.


W momencie kiedy szkoda została wyrządzona na gruntach rolnych dzierżawionych przez koło łowieckie lub będących w zarządzie Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ). Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

W związku z art. 48 Prawa łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje:

1.     osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2.     posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa;

3.     posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegającym szkodom;

4.     za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy;

5.     za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

6.     za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.


Procedura zgłaszania szkód i ich szacowania składa się z kilku etapów:

1.     poszkodowany zgłasza w formie pisemnej szkodę do uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń osobie, działającej w imieniu właściwego koła łowieckiego. Informacje o takiej osobie poszkodowany powinien uzyskać w Urzędzie Gminy, gdyż zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. Nr 126, poz. 1081) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego powinien poinformować właściwy zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne.

2.     następuje wstępne szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, które powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. W oględzinach biorą udział upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, poszkodowany oraz na żądanie jednej ze stron przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

3.     następuje ostateczne szacowanie szkody, które powinno nastąpić na dzień przed uprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy.
Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie w przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania.

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
Na mocy art. 50 ustawy Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach:

  • obwodów łowieckich leśnych odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa
  • obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa

Uchwała nr 894/08 w sprawie określenia terminów zbiorów gatunków roślin uprawnych w Województwie Łódzkim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione:

Na mocy art. 126 ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:

1.     żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;

2.     wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

3.     rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

4.     niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

5.     bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Bogdan Stolarczyk
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2009-07-02
Data publikacji:
2009-07-02
Data ostatniej zmiany:
2009-07-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-24 07:17:32, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)