Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:

Zbieranie statystyk

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych,prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Podstawa prawna

 • art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 nr 116 poz. 753);
 • Uchwała NR XIV/141/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2016r. poz. 1087),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Krasocin
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin
w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00

Wtorek: 7.00 - 16.00

Środa: 7.00 - 16.00

Czwartek: 7.00 – 16.00

Piątek: 7.00 - 14.00

Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie danego rodzaju działalności wraz z załącznikami:

 • Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych;
 • Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (nie dotyczy przedsiębiorców figurujących w bazie danych CEIDG);
 • Stosowne do prowadzonego rodzaju działalności kopie dokumentów określone w załącznikach do Uchwały NR XIV/141/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  (oryginały do wglądu);
 • Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności;
 • Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą w zakresie prowadzonej działalności;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku złożenia kopii, należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:
1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem; 2.Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Opłaty

 • 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
 • 308,00 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (50% stawki określonej od zezwolenia);
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Krasocin BS O/Krasocin 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049 lub do kasy Urzędu Gminy Krasocin

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2016-06-03
Data publikacji:
2016-06-03
Data ostatniej zmiany:
2016-06-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)