Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zbieranie statystyk

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien być sporządzony wg formularza.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

lub składać osobiście w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Miejsce wydawania dokumentów:

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru wydawane jest w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Macierzy Szkolnej 1,

Zaświadczenie zostaje wysłane drogą pocztową. Może je również odebrać osobiście przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1.Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości sporządzony zgodnie z art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 1399 ze. zm.).

Wniosek ten powinien zawierać:

1. Nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3. Numer REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

5.  Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 50 PLN

6. Opłata za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej: 25 PLN
7.  Opłata za wydanie pełnomocnictwa: 17 PLN

8. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

9.  Pełnomocnictwo (jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika).

 

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem dostępne są w Referacie Rolnictwa i

Ochrony Środowiska, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

Informacje o opłatach:

Przy składaniu wniosku należy załączyć dowód opłaty skarbowej za wpis do rejestru w wysokości 50,00zł lub w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej dowód opłaty skarbowej w wysokości 25,00zł, płatne na konto: nr rachunku 30852500020010011200430049, z dopiskiem „opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej lub zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej" w kasie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem banku lub poczty.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 1399 ze. zm.).

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.  Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze. zm.).

3.  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogów odpadów (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 ze zm.).

4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze. zm.).

Uwagi, informacje dodatkowe:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.    posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2.   utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3.  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4.  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Zgodnie z art. 9n ustawy   z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.):

„1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie:

1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;

2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;

3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy,  o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-11-30
Data publikacji:
2012-11-30
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-23 16:18:1, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)