Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zbieranie statystyk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Krasocinie, ul.Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

Referat Spraw Obywatelskich, pok.13

Tel. 41/3917026 wew.105

Podstawa prawna:

-  ustawa o bezpieczeństwieimprez masowych   z dnia 20 marca 2009 r.(Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 ze zm.).

Procedurai  dokumenty:

Wcelu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dniprzed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

1)      występuje do organu z wnioskiem o wydaniezezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

2)      zwraca się do właściwych miejscowo:komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendantapowiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołówratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem owydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych dozabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu(terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

3)      powiadamia właściwego miejscowo:

a)   komendanta oddziału Straży Granicznej, wprzypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

b)  komendanta terenowej jednostki organizacyjnejŻandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenachbędących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanychlub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, organizator załącza:

1)      dokumentację i informacje, o których mowaponiżej;

2)    program i regulamin imprezy masowej, wrazz informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

3)      regulamin obiektu (terenu), wraz zinformacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

4)      pisemną instrukcję określającą zadaniasłużby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5)      warunki łączności pomiędzy podmiotamibiorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

 Właściwi miejscowo: komendant powiatowy(rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej StrażyPożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektorsanitarny wydają opinie, o których mowa wyżej, w terminie 14 dni od dniaotrzymania wniosku o ich wydanie.

Opinie, o których mowa wyżej, zachowująważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Organizatordo wniosku dołącza:

1)      graficzny plan obiektu (terenu), na którymma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a)   oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia sięosób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowychdla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b)   oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktówczerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktówinformacyjnych,

c)   oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych,zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementówmających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d)   informacje o rozmieszczeniu służbporządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących wimprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz orozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2)      instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2;

3)      terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lubterminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanychcyklicznie;

4)      informację o:

a)   liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b)   przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa iporządku publicznego,

c)   liczbie, organizacji, oznakowaniu,wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służbyinformacyjnej;

5)      osobie wyznaczonej na kierownika do sprawbezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numeri datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do sprawbezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonegoryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznejdrugiego stopnia;

6)      informację o sposobie zapewnieniaidentyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczupiłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7)      informację o zainstalowanych urządzeniachrejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa  w art. 11ustawy;

8)      informację o powiadomieniu podmiotów, októrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3ustawy - w przypadku przeprowadzania imprezymasowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostekorganizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez MinistraObrony Narodowej;

9)      harmonogram udostępnienia obiektu lubterenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tegoobiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbęosób w czasie jej trwania.

 Opinie oraz instrukcję  organizator dołącza do wniosku  niezwłocznie, jednak nie później niż na 14dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz,użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma byćprzeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisamiprawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniemobiektu, organizator do wniosku  dołączaważne opinie  właściwych miejscowo:komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowegoinspektora sanitarnego.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz,użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma byćprzeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawabudowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu,organizator do wniosku dołącza ważne opinie właściwych miejscowo: komendantapowiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektorasanitarnego.

 

Terminzałatwienia sprawy:

Organ wydajezezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przedplanowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

 

Trybodwoławczy:

Oddecyzji organu przysługuje odwołanie doSamorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławczerozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

 

 

Opłaty:

 

Opłataskarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82zł.


 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-12-12
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2012-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-19 14:38:3, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)